2030 Érd, Diósdi út 33.

Rendelési idő

K-Sze-Cs 14.00-20.00

Telefonszám

+ 36 20 252 1341

Email

erdentalfogaszat@gmail.com

Telefonszám

+ 36 20 252 1341

Rendelési idő

K-Sze-Cs 14.00-20.00

Email

erdentalfogaszat@gmail.com

ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) (fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására) Dr. Zsiga Klára (2030.Érd, Diósdi út 33. adószám:41524963-1-33), mint Szolgáltató és az egyedi szolgáltatási szerződésben megnevezett páciens, mint Megrendelő között.

A Szolgáltató

 • úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.
 •   A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát  jelen ÁSZF feltételei és az egyedi szóbeli vagy írásbeli ajánlat szerinti tartalommal határozzák meg.
 • Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett  megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el.
 • A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

A szolgáltatás ellenértéke:

 • A Szolgáltató a Megrendelőt szolgáltatások díjairól a kihelyezett árlista alapján tájékoztatja. Az elvégzett kezelések konkrét díjtételeiről, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségeiről a megrendelőt a szolgáltató szóbeli, egyedi kérésre írásbeli ajánlatban tájékoztatja, ezek az egyes kezelések során kerülnek számlázásra.  Az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő.
 • Az ajánlat szerinti díj- és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a költségeket változtatni. Ettől  függetlenül az ajánlatban előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.

Fizetési feltételek:

 •  Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, átutalás stb.),határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a  késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.

Adatvédelem, tájékoztatás:

 • A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa.
 • Hozzájárul ahhoz  is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy az, általa aláírt Kérdőív Orvosi Beavatkozások előtt elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót írásban tájékoztatni köteles.
 •  A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni.
 • A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a megrendelőt érintő egyéb változásokról, a Szolgáltató újdonságairól (hírlevél formájában) őt tájékoztassa.
 • A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

 A szerződés időtartama:

 • Amennyiben az szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés  feltételei szerint kerül sor az aktualizált ajánlatban rögzített feltételek szerint.

Egyéb rendelkezések:

 •  Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az ajánlatot aláíró személy aláírásra jogosult, illetve a szolgáltatást igénybevevő személy cselekvőképes. Cselekvőképtelen személy kezelése esetén a megrendelő a kezelt személy törvényes képviselője.
 • Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartásával), illetve az ajánlat aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte.
 •  Jelen ÁSZF, az Anamnézis lap (KÉRDŐÍV Orvosi beavatkozások előtt) együttesen tartalmazzák a szerződő felek szerződés megállapodását. A szolgáltató hibás teljesítéséből eredő helytállási kötelezettsége a beépített anyagok hibájából eredő sérülésére, megsemmisülésére terjed ki, valamint a nem az elvárható gondossággal elvégzett kezelésből fakadó hibákra.
 • Nem terjed ki a Szolgáltató helytállási kötelezettsége, illetve a szolgáltató mentesül a helytállási kötelezettsége alól a következő esetekben:
 • a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.) olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre olyan hibákra, sérülésekre és szájhigiéniai hiányosságokra, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait a megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz, a megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg,  a megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény ( pl. gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után), a megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye,
 •  a megrendelő nem megfelelő szájhigiéniéje, dohányzás,
 • alkoholfogyasztása vagy kábítószer illetve gyógyszer hatásakövetkeztében kialakuló panaszok, a megrendelő számottevő súlyváltozása esetén,
 •  anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire, cukorbetegségre), egyéb súlyos általános betegség esetén, a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén,
 •  a megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően másszolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát.
 • ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a szolgáltató rendelkezésére, a szolgáltató helytállása más fogászaton igénybevett szolgáltatás megtérítésére, illetve útiköltség térítésre nem terjed ki.

A szolgáltató jogai:

 •  A szolgáltató jogosult az ajánlatot módosítani, amennyiben a megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy a terv módosítása orvosilag indokolt.
 • A szolgáltató köteles a megrendelőt a módosításról tájékoztatni.
 • . A szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, a megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.
 • Az ÁSZF -bennem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az  egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Kelt: 2014.01.01.

Call Now ButtonHívás